Exclusive Content:

За първи път съвместна онлайн сесия на консултанти и инженери в изграждането на ВЕИ

Консултантския екип по подготовка на европейски проекти на ИНТЕКО...

Фотоволтаици за домакинствата – как да се подготвим за кандидатстване

За втори февруари е предвидена да стартира процедура „Национална...

Стартира програмата за фотоволтаици за домакинствата

Днес 22.12.2022 година МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА представи за обществено...

Бизнеса може да инсталира ВЕИ и „батерии“ с европейски средства

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане условията за предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) за предприятия. Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост, чрез Министерство на иновациите и растежа. Днес разговаряме с г-жа Таня Китик – юрист, експерт по европейски и инфраструктурни проекти:

 • Г-жо Китик, кой може да кандидатства по тази процедура и да получи безвъзмездни средства?

За да са допустими за участие по тази процедура, кандидатите трябва да отговарят на няколко изисквания:

 1. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 година
 3. Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия
 4. Да са малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация
 5. Да са реализирали следните нетни приходи от продажби за 2021 година: за микро предприятия нетния приход за 2021 година да е по-голям или равен на 80 000 лева, за малко предприятие да е по-голям или равен на 187 000 лева, а за всички останали допустими предприятия да е по-голям или равен на 750 000 лева. Тук е важно да отбележим, че категорията на предприятието се определя от индивидуалния отчет на кандидата, без да се вземат предвид свързаните предприятия и/или предприятията партньори.
 6. Да осъществяват своята дейност в допустим сектор на икономиката
 • Кои са секторите, които са НЕДОПУСТИМИ за подпомагане?

Съгласно условията за кандидатстване, в тази процедура не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори:

сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“

– сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“

– сектор K „Финансови и застрахователни дейности“,

– предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти

– Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81 „Производство на захар”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06 „Производство на малц”.

Също още нещо важно трябва да отбележим: по тази процедура не могат да кандидатстват МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район И желаят да осъществят проекта си на територията на община, попадаща в обхвата на селските райони в Република България, независимо, че дейността им е допустима за подпомагане. За тези предприятия са предвидени Мерки от Програма за развитие на селските райони, които ще бъдат активни през следващата година.

 • До каква мощност могат да бъдат изградените ВЕИ и задължително ли е да се закупуват и батерии за съхранение на електроенергията? И има ли някакви минимални технически изисквания?

Инсталираната мощност не може да надвишава 1 MW ( един мегават) , като отново да подчертаем, че е само и единствено за собствено потребление на фирмата. Има още едно ограничение: мощността не може да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД).

И да, задължителна е комбинацията между ВЕИ и „батерии“.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система. Те трябва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

При подготовка и подаване на проектното предложение кандидата трябва да има Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) ИЛИ Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата (фирмата), а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота. Не е допустимо изграждане върху сграда/имот, които се ползват чрез договор за наем или концесия.

ВАЖНО и задължително условие: Всички дейности по инвестицията трябва да се изпълнят от един изпълнител, юридическо лице, което е ангажирало в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34.

Изградените фотоволтаични системи в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) следва да отговарят на минимални технически изисквания, които са подробно посочени в документите по тази процедура.

 • А за какъв размер на безвъзмездни средства могат да разчитат кандидатите?

Процентът на безвъзмездно финансиране зависи от размера на предприятието и от местоположението на инвестицията:

 • За микро и малки предприятия безвъзмездното финансиране е в размер на 50%
 • За средни предприятия: ако инвестицията е на територията на ЮЗР (Югозападен район, в него попадат следните области: София град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил) безвъзмездната помощ е в размер на 45%, а за инвестиции извън ЮЗР – 50%
 • За малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация на територията на ЮЗР – 35% безвъзмездно финансиране, а за тези извън ЮЗР – 45%

Като допълнение трябва да кажа, че максималният размер на безвъзмездното финансиране за проект НЕ може да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 • Кога се очаква да стартира приема на проекти по тази схема?

Индикативната дата на обявяване на процедурата е 13.01.2023 г., като все още не е известен периода за подаване на проектите

За допълнителни въпроси и разяснения по процедурата, както и за определяне дали сте допустими за участие по тази процедура нашите читатели могат да се обърнат към консултантския екип по следния начин:

На сайта: https://intecoinvest.bg/

Страниците във ФБ:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083234385455&sk=about

https://www.facebook.com/biznes.consult

Можете да се абонирате и за информационния канал във вайбер, на който получавате първи информация за всички възможности за европейско финансиране, както и да задавате директно на консултантите своите въпроси:

https://invite.viber.com/?g2=AQBAJwgq2%2FNiuE7QVRXkI9eMZS%2F4%2Ba8uwhDo4A2a3mC9AY4zLXPSaFXy4DIEtils

Интервю на Сибила Кусева: Нова програма за ВЕИ и батерии за бизнеса — Newsmaker.bg

Новини

За първи път съвместна онлайн сесия на консултанти и инженери в изграждането на ВЕИ

Консултантския екип по подготовка на европейски проекти на ИНТЕКО...

Фотоволтаици за домакинствата – как да се подготвим за кандидатстване

За втори февруари е предвидена да стартира процедура „Национална...

Стартира програмата за фотоволтаици за домакинствата

Днес 22.12.2022 година МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА представи за обществено...

Новата 2023г. стартира с две програми за земеделци и животновъди

През 2023 година земеделските производители и преработватели на селскостопанска...

Бюлетин

[tds_leads input_placeholder="Email address" btn_horiz_align="content-horiz-center" pp_msg="SSd2ZSUyMHJlYWQlMjBhbmQlMjBhY2NlcHQlMjB0aGUlMjAlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMiUyMyUyMiUzRVByaXZhY3klMjBQb2xpY3klM0MlMkZhJTNFLg==" msg_composer="" display="column" gap="10" input_padd="eyJhbGwiOiIxM3B4IDEwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMnB4IDhweCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTBweCA2cHgifQ==" input_border="1" btn_text="I want in" btn_icon_size="eyJhbGwiOiIxOSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE3IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNSJ9" btn_icon_space="eyJhbGwiOiI1IiwicG9ydHJhaXQiOiIzIn0=" btn_radius="0" input_radius="0" f_msg_font_family="831" f_msg_font_size="eyJhbGwiOiIxMiIsInBvcnRyYWl0IjoiMTIifQ==" f_msg_font_weight="400" f_msg_font_line_height="1.4" f_input_font_family="831" f_input_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEzIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMiJ9" f_input_font_line_height="1.2" f_btn_font_family="831" f_input_font_weight="400" f_btn_font_size="eyJhbGwiOiIxMiIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_btn_font_line_height="1.2" f_btn_font_weight="400" pp_check_color="#000000" pp_check_color_a="var(--center-demo-1)" pp_check_color_a_h="var(--center-demo-2)" f_btn_font_transform="uppercase" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" btn_bg="var(--center-demo-1)" btn_bg_h="var(--center-demo-2)" title_space="eyJwb3J0cmFpdCI6IjEyIiwibGFuZHNjYXBlIjoiMTQiLCJhbGwiOiIxOCJ9" msg_space="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIwIDAgMTJweCJ9" btn_padd="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIxMiIsInBvcnRyYWl0IjoiMTBweCIsImFsbCI6IjE3cHgifQ==" msg_padd="eyJwb3J0cmFpdCI6IjZweCAxMHB4In0=" msg_err_radius="0" msg_succ_bg="var(--center-demo-1)" msg_succ_radius="0" f_msg_font_spacing="0.5"]

Не пропускай

За първи път съвместна онлайн сесия на консултанти и инженери в изграждането на ВЕИ

Консултантския екип по подготовка на европейски проекти на ИНТЕКО...

Фотоволтаици за домакинствата – как да се подготвим за кандидатстване

За втори февруари е предвидена да стартира процедура „Национална...

Стартира програмата за фотоволтаици за домакинствата

Днес 22.12.2022 година МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА представи за обществено...

Новата 2023г. стартира с две програми за земеделци и животновъди

През 2023 година земеделските производители и преработватели на селскостопанска...

До 200 000 Евро безвъзмездна помощ по Мярка 6.4 „Подкрепа за неземеделски дейности“ 

В началото на 2023 година предстои отварянето на дългоочакваната...

За първи път съвместна онлайн сесия на консултанти и инженери в изграждането на ВЕИ

Консултантския екип по подготовка на европейски проекти на ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД ще проведе онлайн сесия, съвместно с водещите инженери на една от най-големите български...

Фотоволтаици за домакинствата – как да се подготвим за кандидатстване

За втори февруари е предвидена да стартира процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, която дава възможност...

Стартира програмата за фотоволтаици за домакинствата

Днес 22.12.2022 година МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА представи за обществено обсъждане условията за кандидатстване по процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на...