До 200 000 Евро безвъзмездна помощ по Мярка 6.4 „Подкрепа за неземеделски дейности“ 

0
155
Безвъзмездни средства Мярка 6.4

В началото на 2023 година предстои отварянето на дългоочакваната Мярка 6.4 – „Инвестиции в неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година

Кой може да кандидатства: Кандидатите следва да са МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за занаятите, включително регистрирани земеделски стопани ( юридически и физически лица), които осъществяват своята дейност на територията на населено място, намиращо се в Селски район ( съгласно утвърден списък)

Допустими са проекти във всички сектори на услугите, производствени дейности и развитие на занаяти, с изключение на първична преработка на селскостопанска продукция, винопроизводство и аквакултури.

Тук следва да се направи едно уточнение: по тази мярка може да кандидатстват и новорегистрирани фирми, но дружествата с история над 1 година ще получават допълнително точки при класиране на проектите.

Какви са разходите, които са допустими по проекта

 1. Проектиране, изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности на територията на селски район;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
 5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 6. Изграждане на фотоволтаици за собствени нужди на дружеството, както и „слънчеви бойлери“
 7. Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост и други.
   
  Одобреният проект ще получи безвъзмездно финансиране в размер на до 50% от одобрените инвестиции, но не повече от 200 000 Евро. Проекта се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с ДФЗ-РА. 

Много често клиенти ни задават въпроси за примерни дейности по тази мярка. Ще посочим примери с проекти на наши клиенти:
📌стоматологични клиники
📌рентгенов кабинет
📌дом за възрастни хора/ старчески дом/, хоспис
📌център за работа с деца със специални потребности
📌цех за производство на детски играчки
📌пункт за технически прегледи
📌автосервизи
📌вулканизатор
📌автомивка
📌химическо чистене
📌шивашки цехове
📌сладкарски цех
📌фризьорски салон
📌детски кът
📌козметичен център
📌пекарни – за хляб, за закуски и една баничарница
📌счетоводна къща
📌архитектурно студио
📌рехабилитационен център
📌лекарски кабинет

⚙️Допустимо е и комбинирането на няколко дейности, независими една от друга. Например за наш клиент комбинирахме цех за играчки и сувенири с автомивка.

Нашия екип ще се погрижи за цялостната подготовката на проектното предложение и последващо управление след одобрение на проекта. 

За да се свържете с нас използвайте формата за контакти.